Een vijfde akkoord: Bm

Hier is weer een nieuw ak­koord, na­me­lijk B-mineur:

Bm

Je kunt het ak­koord in de rech­ter­hand ook wat la­ger ne­men:

Bm

Merk op dat je in dit ak­koord de­zelf­de zwar­te toets speelt als in het ak­koord D.

Alicia Keys

Met de ak­koor­den Em en Bm kun je Fallin’ van Alicia Keys spe­len:

I keep on Emfallin’ in and Bmout
Of Emlove with Bmyou

Rit­misch gaat dit num­mer an­ders dan de stuk­ken die we hiervoor zijn tegengekomen. Je telt nu niet tot vier, maar tot zes. Er hoort daar­bij na­druk te val­len op de vier­de tel. Een ma­nier om dat voor el­kaar te krij­gen is om het ak­koord op de vier­de tel iets har­der aan te slaan dan op de an­de­re tel­len.

Ver­der klinkt het in dit num­mer lek­ker om de bas aan te slaan op de eer­ste en zes­de tel:

De begeleiding klinkt dan als volgt:

Overgangen

De wis­se­ling tus­sen Em en Bm gaat een­vou­dig als je bij bei­de ak­koor­den in je rech­ter­hand de b als laagste noot neemt. Als je dan in het ak­koord Bm de zwar­te toets met je ring­vin­ger speelt, kun je je pink al klaar­zet­ten op de g.

Gebroken akkoorden

Als je Fallin’ wat rus­ti­ger wilt la­ten klin­ken kun je de to­nen van de ak­koor­den ook na el­kaar aan­slaan. We noe­men zo’n ma­nier van spe­len: ge­bro­ken ak­koor­den. Je speelt de to­nen dan als volgt:

Op de vier­de tel speel je de hoog­ste toon van het ak­koord en daar­door krijgt die tel van­zelf wat na­druk. De ge­bro­ken ak­koor­den klin­ken zo:

1
9