Een vierde akkoord: D

Je gaat nu een vier­de ak­koord le­ren, na­me­lijk D. In dit ak­koord speel je voor het eerst een zwar­te toets:

D

Hier is een an­de­re lig­ging van het ak­koord die je veel zult ge­brui­ken. De bo­ven­ste toets is daar­voor weer ze­ven wit­te toet­sen om­laag ge­scho­ven:

D

De twee ver­schil­len­de lig­gin­gen klin­ken als volgt:

In de lig­gin­gen die je tot nu toe hebt ge­leerd, speelde je in de rech­ter­hand de bo­ven­ste toets steeds met je pink. Maar in de laat­ste ver­sie van het ak­koord D wil dat niet zo goed. Wel­licht voelt het mak­ke­lij­ker om de hoog­ste toets met je ring­vin­ger te pakken.

Royals

Met de ak­koor­den C, D en G kun je Royals van Lor­de spe­len:

And we’ll never be Droyals
DIt don’t run in our blood
That kind of Clux just ain’t for us
We crave a Gdifferent kind of buzz

De ak­koor­den en de me­lo­die klin­ken on­ge­veer als volgt:

De o­ver­gang tus­sen de ak­koor­den D en C is niet ge­mak­ke­lijk. Er ko­men geen toet­sen o­ver­een en dus moet je al­le vin­gers ver­plaat­sen. De wis­se­ling gaat het soe­pelst als je in het ak­koord D de zwar­te toets bo­ven­in neemt. Als je die toets dan aan­slaat met je ring­vin­ger, kun je de pink al­vast klaar­zet­ten voor de bo­ven­ste toon van het ak­koord C.

Eric Clapton

In Won­der­ful to­night van E­ric Clap­ton ge­bruik je alle vier de ak­koorden die je tot nu toe hebt ge­leerd, C, Em, G en D:

CAnd then she Dasks me
GDo I look alEmright?
And I say Cyes, you look Dwonderful
ToGnight

De­ze lig­gin­gen zijn — net als in Royals — het mak­ke­lijkst aan te slaan als je in het ak­koord D de zwar­te toets bo­ven­in neemt en in de an­de­re ak­koor­den de toets die daar di­rect bo­ven ligt.

De ak­koor­den en de me­lo­die kun­nen zo klin­ken:

1
6