Een tweede akkoord: Em

Je gaat nu een an­der ak­koord le­ren. Ook voor dit ak­koord sla je al­leen wit­te toet­sen aan:

Em

We dui­den dit ak­koord aan met: Em. De let­ter m is een afkor­ting voor mineur. Je spreekt dit ak­koord dus uit als: ‘e mineur’. Het ak­koord klinkt als volgt:

Je merkt dat het ak­koord op dezelfde ma­nier is op­ge­bouwd als het vo­rige. Aan de rech­ter­kant zit er tus­sen de toet­sen die je aan­slaat tel­kens één wit­te toets die je over­slaat. Het ak­koord zit in zijn ge­heel twee wit­te toet­sen ho­ger dan het ak­koord C. Met je lin­ker­hand ga je ook twee wit­te toet­sen om­hoog.

De toets die je in je lin­ker­hand speelt en de laagste toets in je rech­ter­hand noemen we: e.

Twee akkoorden

Nu je twee ak­koor­den kent, kun je ze om en om spe­len, zo­dat het al meer op een liedje gaat lij­ken. De af­wis­se­ling van de twee ak­koor­den klinkt zo:

Je kunt bij­voor­beeld acht tellen C spe­len en daarna acht tel­len Em, en dat steeds her­ha­len.

Een nummer met C en Em

In de meeste num­mers worden meer dan twee ak­koor­den gebruikt. Er is ech­ter wel een leuk num­mer met de ak­koor­den Em en C van The Beatles, en dat is Eleanor Rigby. Hieronder staat een ge­deelte van de tekst er­van met de ak­koor­den:

EmEleanor Rigby picks up the rice
EmIn the church where a wedding has Cbeen
CLives in a Emdream

Met de­ze no­ta­tie be­doe­len we het vol­gen­de. Va­naf de tekst Eleanor Rigby speel je het ak­koord Em, aan het eind van de twee­de zin op de tekst has been speel je het ak­koord C, enzo­voorts. De ak­koor­den op de pia­no klin­ken zo:

Als de me­lo­die er­bij komt, kan het als volgt klin­ken:

In deze mp3 is voor de me­lo­die het ge­luid van een vibra­foon gebruikt. Op die ma­nier kun je het ver­schil met de pia­no goed ho­ren.

1
2