Een derde akkoord: G

Het wordt tijd om een vol­gend ak­koord te le­ren:

G

Voor dit ak­koord doe je met de rech­ter­hand het­zelf­de als bij de twee vo­ri­ge ak­koor­den. Je schuift de he­le hand vanaf Em een­vou­dig­weg twee toet­sen naar rechts. In de lin­ker­hand ga je ech­ter niet twee toet­sen om­hoog, maar vijf toet­sen om­laag. Het ak­koord klinkt zo:

De toets die je in de lin­ker­hand speelt noe­men we: g. Dat is dus de toets die in het groep­je van drie zwar­te toet­sen ligt, en dan de lin­ker van de twee wit­te toet­sen. In de rech­ter­hand speel je ook een g met je duim.

Een nummer met drie ak­koor­den

Af en toe kom je een num­mer te­gen waarin maar drie ak­koor­den wor­den ge­bruikt. Met de ak­koor­den die je nu kent — C, Em en G — kun je I gotta feelin’ van The Black Eyed Peas be­ge­lei­den. Hier is de tekst van het re­frein er­van plus de ak­koor­den:

I gotta Gfeelin’
That toCnight’s gonna be a good night
That toEmnight’s gonna be a good night
That toCnight’s gonna be a good, good night

De me­lo­die met be­ge­lei­ding klinkt on­ge­veer zo:

Akkoorden opzoeken

De ak­koor­den van num­mers kun je vaak vin­den op in­ter­net. Zoek dan naar de ar­tiest en de ti­tel van het num­mer plus het woord ‘chords’. Je komt dan te­recht op sites waar de ak­koor­den op de­zelf­de ma­nier staan ge­no­teerd als hier­bo­ven. Voor de vol­le­di­ge ak­koor­den van I gotta feelin’ zoek je dus naar: “Black Eyed Peas I gotta feelin’ chords”.

Een goe­de web­site met ak­koor­den is bij­voor­beeld ultimate-guitar.com. (Laat je niet af­schrik­ken door deze naam, de ak­koor­den zijn ge­schikt voor zo­wel gi­taar als pia­no.)

1
3