Andere manieren om G te spelen

We hebben gezien dat je Em op meer­de­re ma­nie­ren aan kunt slaan. Dat geldt niet al­leen voor Em, maar voor elk ak­koord dat er be­staat. De ver­schil­len­de ma­nie­ren van spe­len noe­men we: lig­gin­gen.

La­ten we ook kij­ken naar mo­ge­lij­ke lig­gin­gen voor het ak­koord G. Tot nu toe heb je het ak­koord als volgt ge­speeld:

G

Hier zijn twee an­de­re mo­ge­lij­ke lig­gin­gen voor het ak­koord:

G
G

In eerste in­stan­tie heb­ben we de toets die bo­ven­in lag ze­ven wit­te toet­sen naar be­ne­den ge­schoven. Voor de on­der­ste lig­ging heb­ben we dat­zelf­de nog een keer ge­daan: de toets die op dat mo­ment bo­ven­in lag, is ze­ven wit­te toet­sen om­laag ge­scho­ven.

De drie lig­gin­gen klin­ken als volgt:

In al deze lig­gin­gen is het han­dig om in je rech­ter­hand de on­der­ste toets met je duim aan te slaan en de bo­ven­ste toets met je pink. Bij de on­der­ste lig­ging pak je de toets die in het mid­den ligt dan vanzelf met je wijs­vin­ger en bij de an­de­re twee lig­gin­gen met je mid­del­vin­ger.

Em en G

De laat­ste lig­ging van het ak­koord G hier­bo­ven is in je rech­ter­hand bij­na het­zelfde als de lig­ging van Em die je in de vo­ri­ge les hebt ge­leerd. Hier zijn bei­de ak­koor­den nog een keer, zo­dat je het ver­schil goed kunt zien:

Em
G

In de rech­ter­hand sla je met duim en pink de­zelf­de toets aan. Al­leen de mid­del­ste toets is an­ders. De wis­se­ling tus­sen bei­de ak­koor­den klinkt zo:

Het wis­se­len tus­sen de­ze ak­koor­den wordt het mak­ke­lijkst als je in Em de mid­del­ste toets met je mid­del­vin­ger speelt en in G met je wijs­vin­ger. Je kunt dan al­le vin­gers op de toet­sen la­ten lig­gen en je slaat óf je mid­del­vin­ger aan óf je wijs­vin­ger.

Nummer met nieuwe liggingen

Speel nu I gotta feelin’ van The Black Eyed Peas nog eens, maar dan met de nieu­we ma­nier van spe­len. Je zult mer­ken dat, als je de nieu­we lig­gin­gen in de vin­gers hebt, het wis­se­len tus­sen de ak­koor­den zo min­der moei­te kost.

Er is bo­ven­dien een an­der groot voor­deel van de­ze nieu­we ma­nier van spe­len. De over­gangen tus­sen de ak­koor­den klin­ken mooier. Er ver­an­de­ren tel­kens maar een paar to­nen en daar­door wor­den de ak­koord­wis­se­lin­gen soe­pe­ler en lo­gischer.

1
5